Спроможність суб’єкта безпечне забезпечити виконання робiт по електропрогрiву бетону, грунтiв

Для пiдтвердження спроможностi суб’єкта господарської дiяльностi забезпечити безпечне виконання робiт по електропрогрiву бетону, електророзморожування грунтiв:

1  Наказ про затвердження:

-   Про призначення вiдповiдального за безпечне виконання робiт при електропрогрiвi бетону i електророзморожуванi грунтiв;

-   Посадової iнструкцiї (iнструкцiї з ОП та ТБ) вiдповiдального за безпечне виконання робiт при   по електропрогрiву  бетону i електрозморожуванню грунтiв;

-   Про затвердження списку електромонтерiв, якi мають право експлуатувати електрообладнання по електропропрогрiву  бетону i електророзморожуванню грунтiв;

-   Список технологiчних працiвникiв допущених до роботи  по електропропрогрiву  бетону i електрозморожуванню грунтiв;

-   iнструкцiї з охорони працi при роботi з обладнанням по електропрогрiву  бетону i  електророзморожуванню грунтiв;

-   iнструкцiя по експлуатацiї трансформаторної пiдстанцiї для електропрогрiву бетону;

-   iнструкцiя по експлуатацiї понижуючих трансформаторiв для електропрогрiву бетону;

-   Перелiк засобiв захисту, якi використовуються при електропрогрiвi бетону .

2   Наказ про призначення постiйно дiючої комiсiї по перевiрцi знань з ОП i ТБ та копiї документiв про  атестацiю членiв ПДК.

3   Атестацiя вiдповiдального за безпечне виконання робiт при електропрогрiвi бетону i електророзморожуванi грунтiв.

4   Копiї протоколiв перевiрки знань  електромонтерiв, якi мають право працювати з електрообладнанням по електропрогрiву  бетону i електророзморожуванню грунтiв.

5   Копiї протоколiв про атестацiю з електробезпеки технологiчного персоналу.

6   Наказ про проходження працiвниками перiодичного медогляду та  копiї висновку медкомiсiї.

7   План навчання працiвникiв ОП та ТБ при роботi з обладнанням по електропрогрiву бетону та розморожуванню грунту.

8   Протоколи випробування КТПТО, понижуючих трансформаторiв.

9   Паспорт КТПТО та однолiнiйну схему , понижуючих трансформаторiв.

10   Журнал iнструктажiв.

11   Журнал перевiрки знань ПТЕ електроустановок споживачiв i ПБЕЕС.

12   Журнал облiку захисних засобiв.

13   Протоколи випробування засобiв захисту, знижувальних трансформаторiв, засобiв захисту з дiелектричних матерiалiв.

14   Наявнiсть ПУЭ, ПТЕ, ПБЕ, ПБЕЕС, ПБЕЕЗ.

15   Наявнiсть паспортiв i iнструкцiй по експлуатацiї електрообладнання по електропрогрiву  бетону i електророзморожуванню iрунтiв.