Безпечне виконання робiт по неруйнiвному контролю зварних швiв

На безпечне виконання робiт по неруйнiвному контролю зварних швiв:

1   Копiя сертифiката фахiвця з неруйнiвного контролю виданого ОСП ( пiдтвердженням роботи фахiвця роботодавцем кожнi 6 мiсяцiв).

2   Наказ на сертифiкованого спецiалiста по призначенню його виконувати роботи по вiдповiдним видам контролю.

3   Методологiчна iнструкцiя на проведення виду контролю.

4   Журнал на реєстрацiю вхiдного контролю основних i зварювальних матерiалiв.

5   Журнал реєстрацiї протоколiв по видах контролю.

6   Затверджена на пiдприємствi форма протоколiв по видах контролю.

7   Перелiк (список) iнструменту приладiв, якi використовуються при контролi (метрологiчноповiрених).

8   При продовженi дозволу на види неруйнiвного контролю надати аналiз проведеного контролю за останнiй рiк.

 

На безпечне виконання робiт по зварювальному обладнанню та обладнанню для газополум’яної обробки металiв та вiдповiдним  роботам:

1   Список IТП вiдповiдальних за технiчний стан та безпечну експлуатацiю зварювального обладнання.

2   Копiя наказу про призначення особи вiдповiдальної за:

-   справний технiчний стан та безпечну експлуатацiю електрозварювального, газополумяного обладнання;

-   видачу наряд допускiв на виконання вогневих (газополум’яних) робiт;

-   використання, зберiгання карбiду кальцiю i пустої тари.

3   Копiї посвiдчень та протоколiв перевiрки знань вiдповiдальних осiб з:

-   Закону України про охорону працi;

-   Правил безпеки систем газопостачання України;

-   ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПЕЕЗ, пожежна безпека України.(з вказанням групи з ел.безпеки - не менше 3-ї )( НПАОП 1.1.10-1.04-01).

4   Список електрозварникiв (електрогазозварникiв, газорiзальникiв, зварникiв пластмас).

5   Копiї документiв про первинне навчання на електрозварникiв (електрогазозварникiв, газорiзальникiв, зварникiв пластмас) (дипломи, посвiдчення, атестати).

6   Копiї протоколiв та посвiдчень перевiрки знань електрозварникiв (електрозварникiв, зварникiв пластмас) з технiки безпеки та охорони працi. (з вказанням групи з ел.безпеки - не менше 2-ї ) ( НПАОП 1.1.10-1.04-01 п. 8.1.3).

7   Список електрозварювального обладнання та обладнання для газополум’яної обробки металiв,  обладнання для зварювання пластмас.

8   Копiя протоколу перевiрки електрозварювального обладнання пiдвищеною напругою та вимiри опору  ( НПАОП 1.1.10-1.04-01 п. 8.2.28).

9   Копiї з журналiв перевiрки газополумяного обладнання (генератори ацетиленовi(акт довiльної форми) шланги(ГОСТ13861), рiзаки, пальники , редуктора( НПАОП 1.1.10-1.04-01 п. 8.3.72).

10   Копiя наказу про затвердження iнструкцiй.

-   iнструкцiя з ОП для електрозварника, газозварника, газорiзальника, зварника пластмас.

-   посадова iнструкцiя   вiдповiдальної особи за безпечну експлуатацiю та справний технiчний стан електрозварювального, газополумяного обладнання.

-   посадова iнструкцiя   вiдповiдальної особи за використання, зберiгання карбiду кальцiю i пустої тари.

11   Копiї медичних довiдок результатiв медичного огляду зварювальникiв ( НПАОП 1.1.10-1.04-01 п. 2.1.3,  Закон України про охорону працi п.17.)

12   При наявностi ацетиленового генератора

-   Наказ на вiдповiдальну особу за зберiгання, використання карбiду кальцiю i пустої  тари.

-   Посадова iнструкцiя вiдповiдальної особи по використанню та зберiганню карбiду кальцiю i тари (з висвiтленням умов зберiгання та порядок використання барабанiв карбiду кальцiю та пустої тари).

-   Складське примiщення для зберiгання карбiду кальцiю «схема».