Спроможність суб’єкта господарської дiяльностi забезпечити безпечне виконання робiт в дiючих електроустановках

Для пiдтвердження спроможностi суб’єкта господарської дiяльностi забезпечити безпечне виконання робiт в дiючих електроустановках:

1   Положення про енергетичну служу пiдприємства, пiдроздiлу.

2   Наказ про створення ПДК по перевiрцi знань з електробезпеки.

3   Наказ про призначення особи  вiдповiдальної  за електрогосподарство.

4   Наказ (розпорядження) про затвердження нормативної документацiї по безпечнiй експлуатацiї електроустановок:

-   Положення про енергослужбу;

-   Посадової iнструкцiї особи вiдповiдальної електрогосподарства;

-   Списку електротехнiчних працiвникiв;

-   Списку осiб вiдповiдальних за безпечне виконання робiт в електроустановках, згiдно вимог ПБЕЕС;

-   Список осiб, яким дозволено одноособовий огляд електроустановок ( роздiлити до 1000 В, вище 1000 В) в табличнiй формi;

-   Список осiб що мають право проводити оперативнi переговори та оперативнi переключення;

-   Перелiку засобiв захисту;

-   План та графiк проведення протиаварiйних тренувань;

-   Перелiк робiт , що виконуються по нарядам, розпорядженням, в порядку поточної експлуатацiї ( адаптований до особливостей електрообладнання пiдроздiлу);

-   Затвердження перелiку iнструкцiй з ОП  для електротехнiчного персоналу якi дiють в пiдроздiлi;

-   Перелiк професiй , якi повиннi мати 1, 2 квалiфiкацiйну групу по електробезпецi;

-   Програма проведення первинного iнструктажу;

-   Перелiк питань для перевiрки знань з ОП працiвникiв;

-   Затвердження перелiку   експлуатацiйних iнструкцiй;

-   Затвердження перелiку журналiв якi необхiдно вести в пiдроздiлi;

-   Затвердити план та графiк проведення навчання електротехнiчного персоналу;

-   Графiк ППР;

-   Термiни випробування електрообладнання.

5   Данi про атестацiю членiв комiсiї по ОП, електробезпецi, спецiальним видам робiт, (копiї протоколiв по електробезпецi, спецiальним видам робiт, копiї посвiдчень атестацiї по Закону України “ Про охорону працi”.

6   Список електротехнiчних працiвникiв, електротехнологiчних працiвникiв.

7   Список осiб вiдповiдальних за безпечне виконання робiт в електроустановках, згiдно вимог ПБЕЕС.

8   Наказ про затвердження iнструкцiй з ОП, перелiк iнструкцiй.

9   Копiї протоколiв   перевiрки знань електротехнiчних працiвникiв  з електробезпеки, та електротехнологiчних працiвникiв.

10   Копiї карток медогляду на електротехнiчний , електротехнологiчний персонал.

11   Копiї дипломiв про фахову пiдготовку електротехнiчного персоналу.

12   План навчання електротехнiчних працiвникiв безпецi працi.

13   Перелiк протоколiв випробування  засобiв захисту i iнструменту з iзолювальними ручками i т.д.

14   Копiї протоколiв випробування, перевiрки електрообладнання та електроустановок.

15   Данi про наявнiсть в пiдроздiлi нормативної документацiї ПУЭ, ПТЕ, ПБЕ, ПБЕЕС, ПЕЕЗ.i т.д.

16   Перелiк журналiв , що ведуться в енергослужбi.

17   Договiр про постачання електроенергiї та акт розмежування з Рiвнеенерго.

18   Комплект документацiї про взаємовiдносини з Рiвнеенерго.

19   При наявностi на пiдприємствi генеруючих потужностей комплект документацiї по пiдключенню до енергосистеми.

20   Однолiнiйну схему електропостачання пiдприємства, цехiв.Паспорти на заземлювальнi пристрої , ПЛ, КЛ.

21   Перелiк робiт пiдвищеної небезпеки затверджений наказом.

22   Наказ про проведення медоглядiв.

23   Структура та штатний розпис енергослужби.

24   Забезпечення вимiрювальною технiкою, перелiк приладiв якi використовуються для визначення придатностi електрообладнання.