Спроможність суб’єкта забезпечити безпечне виконання робiт в зонах ЛЕП

Для пiдтвердження спроможностi суб’єкта господарської дiяльностi забезпечити безпечне виконання робiт в охоронних зонах ЛЕП:

1   Наказ про призначення особи вiдповiдальної за безпечне виконання робiт в охоронних зонах ЛЕП.

2   Наказ про затвердження списку працiвникiв, якi мають право працювати в охоронних зонах ЛЕП.

3   Наказ про затвердження Посадової iнструкцiї вiдповiдального за безпечне виконання робiт в охоронних зонах ЛЕП.

4   Посадова iнструкцiя вiдповiдального за безпечне виконання робiт в охоронних зонах ЛЕП.

5   iнструкцiї з охорони працi для працiвникiв, якi мають право працювати в охоронних зонах ЛЕП.

6   Наказ про призначення постiйно дiючої комiсiї по перевiрцi знань з ОП i ТБ та копiї документiв про  атестацiю членiв ПДК.

7   Копiї протоколiв перевiрки знань i посвiдчень з електробезпеки працiвникiв, якi мають право працювати в охоронних зонах ЛЕП.

8   Наказ про проходження працiвниками перiодичного медогляду та вiдмiтка в посвiдченнi з електробезпеки (копiї висновку медкомiсiї) про придатнiсть для роботи.

9   План навчання працiвникiв, якi мають право працювати в охоронних зонах ЛЕП ОП та ТБ.

10   План протиаварiйних i протипожежних тренувань.

11   Затверджений наказом список осiб, що мають право вiддавати оперативнi розпорядження, вести оперативнi переговори, а також наявнiсть номерiв телефонiв енергопостачальної органiзацiї.

12   Затверджений наказом список осiб, якi можуть призначатись вiдповiдальними особами за безпечне виконання робiт в охоронних зонах ЛЕП.

13   Затверджений наказом перелiк робiт, якi виконуються за нарядом, розпорядженням та в порядку поточної експлуатацiї при роботах в охоронних зонах ЛЕП.

14   Журнал облiку протиаварiйних i протипожежних тренувань.

15   Журнал перевiрки знань ПТЕ електроустановок споживачiв i ПБЕЕС.

16   Журнал iнструктажiв.

17   Журнал облiку робiт за нарядами i розпорядженнями.

18   Журнал облiку захисних засобiв.

19   Затверджений наказом перелiк iндивiдуальних та колективних засобiв захисту.

20   Протоколи випробування засобiв захисту i iнструменту з iзолювальними ручками, переносних свiтильникiв, знижувальних трансформаторiв, засобiв захисту з дiелектричних матерiалiв.

21   Наявнiсть захисних засоби з зазначенням технiчних характеристик i iнвентарних номерiв.

22   Наявнiсть ПУЭ, ПТЕ, ПБЕ, ПБЕЕС, ПБЕЕЗ.