Спроможність суб’єкта забезпечити безпечну експлуатацiю електроустановок та електрообладнання

Для пiдтвердження спроможностi суб’єкта господарської дiяльностi забезпечити безпечну експлуатацiю електроустановок та електрообладнання:

1   Однолiнiйна схема електроустановок. ПТЕ Э1.6.1.

2   Технiчнi паспорти основного електрообладнання. ПТЕ Э1.6.1.

3   Графiк профiлактичних випробувань електрообладнання. Затверджений особою вiдповiдальною за електрогосподарство ПТЕ Э1.5.1.

4   Наявнiсть та якiсть ремонтної звiтної документацiї по проведенню капiтальних ремонтiв. ПТЕ Э1.5.11; Э1.5.14.

5   Затверджена проектна документацiя, зi всiма внесеними змiнами. ПТЕ Э1.6.1.

6   Акт приймання електроустановок в експлуатацiю.  ПТЕ Э1.6.1.

7   Виконавчi робочi схеми первинних та вторинних електричних  з’єднань .  ПТЕ Э1.6.1.

8   Комплект  iнструкцiй по охоронi працi, затверджених головним iнженером. ПТЕ Э1.6.1.

9   Паспортнi карти або журнали з описом електрообладнання з присвоєними  їм iнвентарними номерами. ПТЕ Э1.6.1.

10   Креслення електромереж, установок i споруд, виконавчi схеми повiтряних та кабельних лiнiй.  ПТЕ Э1.6.1.

11   Протоколи перевiрок i випробування електрообладнання, апаратури, пристроїв РЗА, електромереж i заземлювальних пристроїв. ПТЕ Э1.6.1.

12   Протоколи по ремонту МВ ( одночаснiсть, опiр контактiв, швидкiсть, данi про замiну масла i т. д.).

13   Карти уставок релейного захисту.  ПТЕ Э 2.11.12.

14   Розрахунок струмiв КЗ в мережах вище 1000 В.

15   iнструкцiя по експлуатацiї пристроїв РЗА. ПТЕ Э 2.11.12.

16   Виконавча документацiя пiдземних кабельних трас i заземлювальних пристроїв з прив’язками до будiвель i постiйних споруд iз зазначенням мiсць встановлення муфт i перетинiв з комунiкацiями.  ПТЕ Э1.6.1.

17   Комплект експлуатацiйних iнструкцiй по обслуговуванню електрообладнання, затверджених головним iнженером .  ПТЕ Э1.6.4.

18   Кабельнi журнали. ПТЕ Э2.3.2.

19   Виконавчi креслення ПЛ i кабельних трас. (ПЛ, КЛ – паспорт лiнiї , розроблений по встановленiй формi) .  ПТЕ Э2.3.2. пункт  «п», ПТЕ Э2.2.2. пункт «и»

20   Акти опосвiдчень електроустановок. ПБЕЕС Роздiл 8

21   Акти проведення експертизи електрообладнання , що вичерпало ресурс експлуатацiї. ПБЕЕС Роздiл 8

22   Перелiк електрообладнання що вичерпало ресурс експлуатацiї. ПБЕЕС Роздiл 8

23   Журнал оглядiв ПЛ, КЛ, паспорти на ПЛ, КЛ.

24   Проект блискавкозахисту.

25   Данi про розстановку розрядникiв та опiр заземлювачiв опор на яких встановленнi засоби блискавкозахисту, включаючи i троси. ПТЕ Э2.6.6.

26   Паспорти на КУ. ПТЕ Э2.7.6.

27   Данi про паспортизацiю електропримiщень.

28   Вибухонебезпечне обладнання. Проект силового електрообладнання, освiтлення з врахуванням пунктiв:

а) визначення класу вибухонебезпечних зон;

б)специфiкацiю обладнання;

в) документацiю по блискавкозахисту;

г) розрахунок струмiв КЗ в мережах до 1000 В.

29   Протоколи перевiрки :

а) повного опору петлi фаза – нуль;

б) перевiрки спрацювання автоматiв;

в) перевiрки роботи звукової сигналiзацiї контролю iзоляцiї в електроустановках з iзольованою нейтраллю;

г) документи , якi супроводжують iмпортне обладнання;

д) iнструкцiї по експлуатацiї заводськi.

30   Атестацiя персоналу по Е.3.2

31   Наявнiсть паспортiв на вибухонебезпечне обладнання.

32   Дозвiл на проведення ремонту згiдно РД 16.407 - 87.