Експертиза проектної документацiї на експлуатацiю об'єкта

Для проведення експертизи проектної документацiї на експлуатацiю (реконструкцiю) об'єкта пiдвищеної небезпеки:

1   Проектна документацiя на об’єкт пiдвищеної небезпеки.

2   Дозвiл СЕС та пожнагляду.

3   Висновок спецiалiзованої органiзацiї про можливостi проведення реконструкцiї.

 

Для пiдтвердження вiдповiдностi об’єкта пiдвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актiв з охорони працi i промислової безпеки i можливостi суб’єкта господарської дiяльностi забезпечити дотримання вимог законодавства пiд час його експлуатацiї:

1   Проектна документацiя на об'єкт пiдвищеної небезпеки.

2   Висновок експертизи по проектнiй документацiї про вiдповiднiсть об'єкта пiдвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актiв з охорони працi.

3   Свiдчення про реєстрацiю об’єкта пiдвищеної небезпеки.

4   План локалiзацiї i лiквiдацiї аварiйних ситуацiй (ПЛАС) на об'єкт пiдвищеної небезпеки i висновок експертизи на ПЛАС.

5   Декларацiя безпеки та висновок експертизи на декларацiю безпеки.

6   Акт технiчної комiсiї про введення об'єкта пiдвищеної небезпеки в експлуатацiю.

7   Перелiк устаткування пiдвищеної небезпеки, що експлуатується на об'єктi пiдвищеної небезпеки i дозвiл Держнаглядохоронпрацi на їхню експлуатацiю.

8   Перелiк устаткування, задiяного у виробничому циклi пiдприємства.

9   Перелiк робiт пiдвищеної небезпеки, що виконуються на об'єктi пiдвищеної небезпеки i дозвiл Держнаглядохоронпрацi на їхнє проведення.

10   Перелiк нормативних документiв, що визначають безпечне проведення робiт на об’єктi пiдвищеної небезпеки.

11   Документи, що пiдтверджують планування охорони працi (розробка, упровадження, пiдтримка в робочому станi процедури iдентифiкацiї небезпек для здоров'я i безпеки персоналу i визначення ризикiв, що з ним зв'язанi, їхньої оцiнки, ранжирування з визначенням найбiльш iстотного i неприйнятних, їхнього регулювання, контролю i мiнiмiзацiї).

12   Перелiк документiв по безпечнiй експлуатацiї будинкiв i споруд (паспорта, акти, висновки експертизи перiодичних i експертних обстежень їхнього технiчного стану, наказ про призначення вiдповiдальної особи i створення комiсiї з нагляду за технiчним станом будинкiв i споруд).

13   Перелiк осiб, вiдповiдальних за роботи пiдвищеної небезпеки, iз указiвкою ПiБ, дати i номеру наказу, утворення, зведення про проходження навчання i т.д.