Експертний висновк на отримання дозволу на виконання робiт

Для отримання експертного висновку на отримання дозволу на виконання робiт пiдвищеної небезпеки:

1   Заява.

2   Вiдомостi про структуру пiдприємства (штатний розклад).

3   Статут (Положення).

4   Довiдка про включення до Єдиного державного реєстру.

5   Свiдоцтво про державну реєстрацiю.

6   Положення про:

-   систему управлiння охороною працi;

-   службу охорони працi;

-   щодо проведення навчання та перевiрки знань з питань охорони працi;

-   забезпечення працiвникiв спецодягом i засобами iндивiдуального захисту.

7   Накази про створення:

-   служби охорони працi (хто керiвник з СОП);

-   постiйно дiючої комiсiї (ПДК) по перевiрцi знань з питань ОП членiв ПДК;

-   про навчання та перевiрку знань з питань ОП (працiвникiв, що виконують роботи з пiдвищеної небезпеки по пiдприємству);

-   про призначення вiдповiдальних осiб за проведення робiт з пiдвищеною небезпекою ( в.т.ч. роботи по наряд-допуску);

8   Копiї посвiдчень, протоколiв про проходження навчання та перевiрки знань з питань ОП членiв ПДК.

9   Документи, що пiдтверджують проходження навчання керiвником, спецiалiстами та робiтниками з питань охорони працi, в т.ч. по професiях, якi пов'язанi з роботами пiдвищеної небезпеки (протоколи, посвiдчення).

10   Перелiк робiт з пiдвищеною небезпекою.

11   Списки посадових осiб та працiвникiв, що виконують роботи з пiдвищеною небезпекою.

12   Накази про затвердження iнструкцiй з ОП за безпечне проведення робiт з пiдвищеною небезпекою ( + перелiк iнструкцiй):

-   посадових iнструкцiй для вiдповiдальних осiб з робiт пiдвищеної небезпеки;

-   iнструкцiй з ОП по професiях i видах робiт.

13   Журнали реєстрацiї вступного iнструктажу та iнструктажiв з охорони працi.

14   Журнали перевiрки, огляду та облiку засобiв iндивiдуального захисту (список 313).

15   Наказ або документ, що встановлює порядок та норми безкоштовної видачi працюючим спецодягу, спецвзуття та 313 (картки або Довiдка).

16   Наказ або документ, що встановлює порядок проведення попереднього та перiодичного медоглядiв (Заключний акт або медична довiдка).

17   Перелiк наявних документiв, що регламентують виконання робiт з пiдви­щеною небезпекою.

18   Вiдомостi про проходження психофiзiологiчної експертизи.