Забезпечення безпечної експлуатацiї устаткування пiдвищеної небезпеки

Для пiдтвердження можливостi суб'єкта господарської дiяльностi забезпечити безпечну експлуатацiю устаткування пiдвищеної небезпеки:

1   Установчi документи (свiдчення про реєстрацiї, довiдка облстатуправлiння) пiдприємства.

2   Експлуатацiйнi документи на устаткування пiдвищеної небезпеки (паспорт, технiчний опис, iнструкцiї з експлуатацiї, креслення, сертифiкати вiдповiдностi, експертнi висновки, дозвiл Держгiрпромнагляду  i т.д.).

3   Висновок експертизи по устаткуванню, термiн експлуатацiї якого закiнчився.

4   Документи, що пiдтверджують проведення технiчного огляду, технiчного дiагностування, iспитiв або ремонту устаткування пiдвищеної небезпеки.

5   Перелiк iнструкцiй з охорони працi для працiвникiв, що експлуатують устаткування пiдвищеної небезпеки.

6   Документи, що пiдтверджують проходження навчання працiвникiв питанням безпечної експлуатацiї устаткування пiдвищеної небезпеки.

7   Перелiк нормативних документiв, що регламентують експлуатацiю устаткування пiдвищеної небезпеки ( що є в наявностi).

8   Документи, що пiдтверджують проходження навчання керiвникiв, iТП i працiвникiв з питань охорони працi, а також по професiях, якщо вони зв'язанi з пiдвищеною небезпекою.

9   Довiдка про приналежнiсть устаткування (власнiсть, оренда) iз указiвкою паспортних даних по кожнiй одиницi i додатком копiй договорiв про оренду.

На експлуатацiю устаткування пiдвищеної небезпеки, у тому числi й устаткування ввезеного через кордон (ст.21 закону України "Про охорону праці "):

1   Експлуатацiйнi документи на устаткування пiдвищеної небезпеки (паспорт, технiчний опис, iнструкцiї з експлуатацiї, креслення i т.д.).

2   Висновок експертизи по устаткуванню, термiн експлуатацiї якого закiнчився.

3   Сертифiкат УкрСЕПРО (при необхiдностi).

4   Сертифiкат вибухозахисту (при експлуатацiї устаткування у вибухонебезпечному середовищi).