Спроможність суб’єкта забезпечити безпечне виконання монтажу, ремонту, електроустановок

Для пiдтвердження спроможностi суб’єкта господарської дiяльностi забезпечити безпечне виконання робiт по монтажу, ремонту, реконструкцiї, експлуатацiї, електроустановок i електрообладнання:

1   Наказ про затвердження документацiї по безпечному виконанню електромонтажних робiт:

-   Призначення особи вiдповiдальної за безпечне виконання робiт по монтажу, ремонту, реконструкцiї  електроустановок i електрообладнання;

-   Затвердження Посадової iнструкцiї вiдповiдального за безпечне виконання робiт по монтажу, ремонту, реконструкцiї  електроустановок i електрообладнання;

-   Затвердження списку працiвникiв, якi мають право виконувати роботи по монтажу, ремонту, реконструкцiї  електроустановок i електрообладнання;

-   Затвердження iнструкцiї з охорони працi для працiвникiв, якi мають право виконувати роботи по монтажу, ремонту, реконструкцiї  електроустановок i електрообладнання;

-   Затвердження перелiку засобiв захисту;

-   Затвердження плану навчання персоналу;

-   Затвердження плану протиаварiйних тренувань;

-   Призначення вiдповiдального за перемiщення вантажiв;

-   Затвердження посадової iнструкцiї вiдповiдального за перемiщення вантажiв;

-   Затвердження iнструкцiй з ОП, для стропальникiв, при використаннi пiдйомникiв, роботи в охоронних зонах;

2   Посадова iнструкцiя вiдповiдального за безпечне виконання робiт по монтажу  електроустановок i електрообладнання.

3   Посадова iнструкцiя вiдповiдального за перемiщення вантажiв.

4   Атестацiя вiдповiдального за перемiщення вантажiв по Правилам будови i безпечної експлуатацiї вантажопiдiймальних кранiв.

5   Атестацiя вiдповiдального за безпечне виконання робiт з застосуванням пiдйомникiв  по Правилам будови i безпечної експлуатацiї пiдйомникiв.

6   Атестацiя стропальникiв (первинна пiдготовка – посвiдчення).

7   Перелiк механiзмiв- крани, пiдйомники, ямобури.

8   Перелiк засобiв механiзацiї монтажних робiт.

9   Перелiк засобiв захисту ( Переноснi заземлення на ПЛ, покажчики напруги, штанги i т.д.).

10   Наказ про призначення постiйно дiючої комiсiї по перевiрцi знань з ОП i ТБ та копiї документiв про  атестацiю членiв ПДК.

11   Копiї протоколiв перевiрки знань i посвiдчень з електробезпеки працiвникiв, якi виконують роботи по монтажу.

12   Наказ про проходження працiвниками перiодичного медогляду.

13   План навчання працiвникiв, якi виконують роботи по монтажу.

14   План протиаварiйних i протипожежних тренувань.

15   Затверджений наказом список осiб, що мають право вiддавати оперативнi розпорядження, вести оперативнi переговори, а також наявнiсть номерiв телефонiв енергопостачальної органiзацiї.

16   Затверджений наказом список осiб, якi можуть призначатись вiдповiдальними особами за безпечне виконання робiт по монтажу, ремонту, реконструкцiї  електроустановок i електрообладнання.

17   Журнал облiку протиаварiйних i протипожежних тренувань.

18   Журнал перевiрки знань ПТЕ електроустановок споживачiв i ПБЕЕС.

19   Журнал iнструктажiв.

20   Журнал облiку робiт за нарядами i розпорядженнями.

21   Журнал облiку захисних засобiв.

22   Протоколи випробування засобiв захисту i iнструменту з iзолювальними ручками, переносних свiтильникiв, знижувальних трансформаторiв, засобiв захисту з дiелектричних матерiалiв, поясiв, лазiв.

23   Наявнiсть ПУЭ, ПТЕ, ПБЕ, ПБЕЕС, ПБЕЕЗ.

24   Наявнiсть машин , механiзмiв, електроiнструменту.

25   Наявнiсть вiдповiдальних за експлуатацiю машин, механiзмiв, електроiнструменту.