Забезпечення безпечного виконання робiт пiдвищеної небезпеки

Для пiдтвердження можливостi суб'єкта господарської дiяльностi забезпечити безпечне виконання робiт пiдвищеної небезпеки

1   Установчi документи (свiдчення про реєстрацiї, довiдка облстатуправлiння) пiдприємства.

2   Статут пiдприємства.

3   Штатний розклад.

4   Лiцензiї на види дiяльностi, зазначенi в «Заявi», якщо їхнє одержання передбачене законодавством.

5   Зведення про структуру пiдприємства (перелiк служб, посадових осiб i працiвникiв, що виконують роботи пiдвищеної небезпеки).

6   Документи, що пiдтверджують проходження навчання керiвникiв, iТП i працiвникiв з питань охорони працi, а також по професiях, якщо вони зв'язанi з пiдвищеною небезпекою.

7   Перелiк нормативних документiв, що регламентують експлуатацiю устаткування пiдвищеної небезпеки ( що є в наявностi).

8   Нормативнi акти по охоронi працi пiдприємства, що регламентують вимоги по безпецi при виконаннi робiт з пiдвищеною небезпекою (Положення про систему керування охороною працi, Положення про службу охорони працi пiдприємства, Положення про навчання, iнструктаж i перевiрку знань працiвникiв з питань охорони працi, перелiк iнструкцiй з охорони працi при проведеннi робiт i т.д.).

9   Посадовi iнструкцiї  керiвникiв.

10   Експлуатацiйнi документи об'єктiв пiдвищеної небезпеки, що використовуються при проведеннi робiт з пiдвищеною небезпекою (паспорта на  устаткування, посудини, що працюють пiд тиском, вантажопiдiймальнi  машини, механiзми, лiфти, технологiчний транспорт i iн. устаткування, що пiдлягає реєстрацiї, iнструкцiї з експлуатацiї, креслення i т.д.).

11   Проектно-конструкторськi i технологiчнi документи об'єктiв експертизи (якщо це — технологiчний процес або засiб виробництва).

12   Данi про виробничi примiщення (акти введення в експлуатацiю або висновок архiтектурно-будiвельного нагляду), наявнiсть служби нагляду за будiвництвом i спорудженням.

13   Колективний договiр (роздiл охорони працi).

14   Накази про призначення вiдповiдальних осiб за справний стан i безпечну експлуатацiю об'єктiв пiдвищеної небезпеки.

15   Перелiк устаткування з указiвкою приналежностi (власнiсть, оренда) i додатком копiй договорiв про оренду.