Висновок щодо виконання вантажо-розвантажувльних робiт за допомогою машин та механiзмiв

Для отримання позитивного висновку щодо виконання вантажо-розвантажувльних робiт за допомогою машин та механiзмiв (вантажопiдйомного обладнання):

1   Довiдка про характер вантажiв, вказати чи проводитимуться роботи з ядовитими, вибухонебезпечними, пожежонебезпечними, радiацiйно небезпечними, шкiдливими, тваринного походження, вантажами, тваринами, вказати ваги вантажiв.

2   Довiдка про обладнання, машини, механiзми, якi будуть застосовуватись при проведеннi вантажо-розвантажувальних робiт;

-   марка;

-   назва;

-   iнв.№;

-   реєстр.№;

-   вантажопiдйомнiсть;

-   вiдомостi про проведення ЧТО, ПТО;

-   експертного обстеження;

-   вимiрювання опору iзоляцiї провiдникiв, опору розтiкання струму;

-   обстеження та нiвелювання пiдкранової колiї;

-   вказати приналежнiсть обладнання  - власне, орендоване, тощо;

-   вказати чи справне обладнання.

-   надати копiї першої сторiнки паспорта в/п обладнання та сторiнки iз роздiлу про проведення ТО, та реєстрацiї;

-   надати копiю дозволу ДНОП на експлуатацiю в/п машин.

3   Довiдка про з`ємнi вантажозахоплювальнi пристрої, тару, якi будуть застосовуватись при проведеннi цих робiт;

-   марка;

-   назва;

-   iнв.№;

-   вантажопiдйомнiсть;

-   дата останнього перiодичного огляду та його результати, їх приналежнiсть;

4   Наказ про призначення особи вiдповiдальної за утримання їх в справному станi.

5   Вiдомостi про проходження навчання та перевiрку знань з ОП, перевiрку знань щодо безпечного ведення вантажно-розвантажувальних робiт (копiї посвiдчень, протоколiв).

6   Виробнича iнструкцiя особи вiдповiдальної  за безпечне проведення робiт в/п кранами.

7   Вiдомостi про структуру пiдприємства, списки працiвникiв, якi будуть виконувати вантажно-розвантажувальнi роботи.

8   Наказ про допуск працiвникiв для виконання вантажно-розвантажувальних робiт за допомогою вантажопiдйомних машин (стропальникiв, працiвникiв для управлiння кран-балками).

9   Вiдомостi про навчання працiвникiв, якi призначенi для виконання вантажорозвантажувальних робiт, у закладах освiти (копiї посвiдчень, свiдоцтв про квалiфiкацiю).

10   Копiї посвiдчень про перiодичну перевiрку знань з ОП працiвникiв, якi будуть виконувати вантажно-розвантажувальнi роботи.

11   iнструкцiї для персоналу, який виконує вантажно-розвантажувальнi роботи ( при виконаннi вантажно-розватажувальних робiт за допомогою машин та механiзмiв) затвердженi наказами.

12   Технологiчнi карти виконання вантажно-розвантажувальних робiтза допомогою машин та механiзмiв.

Вiдомостi про ознайомлення працiвникiв з технологiчними картами:

-   осiб вiдповiдальних за безпечне проведення робiт;

-   стропальникiв;

-   машинiстiв кранiв.

13   Схеми строповки типових вантажiв. Таблицi ваг типових вантажiв.