Застосування процесу зварювання

На застосування технологiчного процесу зварювання:

1   Наказ про створення пiдприємством комiсiї з виробничої атестацiї технологiї зварювання.

2   Дозволи, виданi органом Держгiрпромнагляду на право виконання робiт.

3   Технологiчнi iнструкцiї на види зварювальних робiт.

4   Технiчнi умови на виготовлення об'єктiв експертизи.

5   Сертифiкати вiдповiдностi на продукцiю, що випускається.

6   Документи по системi керування якiстю, що дiють на пiдприємствi:

7   Положення про вiддiл технiчного контролю.

8   Стандарти пiдприємства, що установлюють вимоги до забезпечення якостi продукцiї, що виготовляється, культуру виробництва й охорону працi.

9   Дозвiл Держгiрпромнагляду на проведення iспитiв (неруйнiвнi i  руйнiвнi методи контролю) по контролю якостi зварювальних робiт або договiр з органiзацiєю, що має дозвiл Держгiрпромнагляду  на право проведення iспитiв.

10   Програма виробничої атестацiї технологiї зварювання.

11   Протокол засiдання атестацiйної комiсiї з виробничої атестацiї технологiї зварювання.

12   Список атестованих зварникiв.

13   Протоколи атестацiї i ТП iз питань охорони працi i безпечної експлуатацiї об'єктiв, пiдвiдомчих Держнаглядохоронпрацi.

14   Накази про призначення вiдповiдальних осiб за безпечнi умови працi i якiсть виконуваних робiт.

15   Номенклатурний перелiк продукцiї, що випускає Замовник експертизи.

16   Перелiк устаткування, задiяного в технологiчному циклi пiдприємства.

17   Перелiк наявних нормативних документiв.